Như Tôn làm việc như Shit , đại loại vậy, để đoạn giới thiệu ở đây